\
امام جعفرصادق(ع): فراگرفتن دانش در هر حالی واجب است.

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 پروژه هاي خاتمه يافته

صفحه : 1 , ۲ , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

زيرسازي بلوارمدرس- انتهاي آفتاب64-( کوچه سازماني)-کوچه دبيرستان عابدي

نوشته شده در : ۶ ارديبهشت ۱۳۹۵

آسفالت کوچه فجر29- بلوارشيخ فضل اله نوري

نوشته شده در : ۳۱ فروردين ۱۳۹۵

آسفالت- کوچه بهار- - فجر29- بلوارشيخ فضل اله نوري

نوشته شده در : ۳۱ فروردين ۱۳۹۵

زيرسازي- شهرک پامچال- آزادگان فاز2- بلوارطالب آملي

نوشته شده در : ۲۹ فروردين ۱۳۹۵

اجراي آسفالت مجتمع نگهداري معلولان توانبخشي فجرآمل- بلوارشيخ فضل اله نوري

نوشته شده در : ۲۴ فروردين ۱۳۹۵

زيرسازي- کوچه روبروي شهرک بسيجيان- بلوار مطهري

نوشته شده در : ۱۸ فروردين ۱۳۹۵

اجراي جدولکاري نوه در کوچه فجر16- بلوار شيخ فضل اله نوري

نوشته شده در : ۳۰ بهمن ۱۳۹۴

اجراي جدولکاري نوه در کوچه ولايت 1- بلوار ولايت

نوشته شده در : ۲۷ بهمن ۱۳۹۴

اجراي جدولکاري نوه در کوچه مهر4- رضوان 3- بلوار امام رضا(ع)

نوشته شده در : ۲۷ بهمن ۱۳۹۴

زيرسازي- دبيرستان شاهد- شهرک ايثار- بلوارآزادگان

نوشته شده در : ۲۵ بهمن ۱۳۹۴

زيرسازي- کوچه لاله42- بلواربسيج

نوشته شده در : ۲۵ بهمن ۱۳۹۴

آسفالت کوچه بيک مهدوي -فاز2

نوشته شده در : ۱۹ بهمن ۱۳۹۴

آسفالت کوچه فجر15- بلوارشيخ فضل اله نوري

نوشته شده در : ۱۹ بهمن ۱۳۹۴

اجراي سنگ نوه در بلوارشيخ فضل اله نوري- کوچه شهيدعباسي

نوشته شده در : ۱۰ بهمن ۱۳۹۴

اجراي سنگ نوه در بلوارشيخ فضل اله نوري- فجر9

نوشته شده در : ۱۰ بهمن ۱۳۹۴

آسفالت کوچه رانندگي– کوچه بيک مهدوي
 

نوشته شده در : ۱۴ دي ۱۳۹۴

آسفالت کوچه برزگر-کوچه مهر9

نوشته شده در : ۷ دي ۱۳۹۴

آسفالت کوچه امامت17- کوچه برزگر- بلوارآزادگان

نوشته شده در : ۳۰ آذر ۱۳۹۴

آسفالت کوچه ايثار6/1- کوچه امير5- بلواراميرمنفردنياکي

نوشته شده در : ۳۰ آذر ۱۳۹۴

آسفالت کوچه برزگر- امامت23

نوشته شده در : ۲۳ آذر ۱۳۹۴امروز :

سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

آخرين بروزرساني :

چهارشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۷طلوع آفتاب : ۶ : ۲۲ : ۳۷
اذان صبح : ۴ : ۴۹ : ۲۴
اذان ظهر: ۱۳ : ۰۳ : ۳۶
غروب آفتاب : ۱۹ : ۴۳ : ۵۹
اذان مغرب : ۲۰ : ۰۲ : ۰۰