\
امام جعفرصادق(ع): فراگرفتن دانش در هر حالی واجب است.

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 پروژه هاي خاتمه يافته

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , ۶ , 7

آسفالت کوچه آيت 22– بلوار آيت اله ميرزاهاشم آملي

نوشته شده در : ۱۲ شهريور ۱۳۹۳

آسفالت کوچه آزادگان 14– کوچه مرمر- بلوار طالب آملي
 

نوشته شده در : ۱۲ شهريور ۱۳۹۳

آسفالت کوچه آزادگان 14 – امامزاده دين محمد- بلوار آزادگان

نوشته شده در : ۱۲ شهريور ۱۳۹۳

آسفالت کوچه آزادگان 14 – بلوار طالب آملي

نوشته شده در : ۱۲ شهريور ۱۳۹۳

آسفالت کوچه اميرپنج – بلوارمنفرد نياکي

نوشته شده در : ۱۲ شهريور ۱۳۹۳

آسفالت کوچه آزادگان 14- بلوارآزادگان

نوشته شده در : ۱۲ شهريور ۱۳۹۳

کوچه ناروان – درياي 45- بلوار طالب آملي

نوشته شده در : ۸ شهريور ۱۳۹۳

زيرسازي کوچه نگين – آفتاب 58- بلوار مدرس

نوشته شده در : ۸ شهريور ۱۳۹۳

کوچه فردوسي- لاله 2- بلوار بسيج

نوشته شده در : ۸ شهريور ۱۳۹۳

زيرسازي کوچه 20متري شاهد- لاله 46- بلوارشيخ فضل اله نوري

نوشته شده در : ۸ شهريور ۱۳۹۳

زيرسازي کوچه فرودسي- لاله 46- بلواربسيج

نوشته شده در : ۸ شهريور ۱۳۹۳

زيرسازي کوچه طلوع- اسپه کلا- بلوارطالقاني

نوشته شده در : ۸ شهريور ۱۳۹۳

آسفالت کوچه آزادگان 16- انتهاي کوچه مرمر- بلوار طالب آملي

نوشته شده در : ۶ شهريور ۱۳۹۳

ساماندهي رودخانه امير12- بلوار اميرمنفرد نياکي

نوشته شده در : ۳۱ تير ۱۳۹۳

ساماندهي رودخانه انديشه37- بلوار آيت اله يوسفيان

نوشته شده در : ۱۷ تير ۱۳۹۳

ساماندهي رودخانه در محوطه سايت بتن آماده- کارخانه آسفالت

نوشته شده در : ۹ تير ۱۳۹۳

ساماندهي رودخانه کوچه رضوان 51- بلوار امام رضا(ع)
   

نوشته شده در : ۹ تير ۱۳۹۳

ساماندهي رودخانه کوچه آيت اله کاشاني- بلوار طالب آملي
 

نوشته شده در : ۹ تير ۱۳۹۳

پياده رو سازي بلوار سردارشهيد احمدامين طبرسي

نوشته شده در : ۶ تير ۱۳۹۳

آسفالت کوچه فجر40 و چند کوچه فرعي – بلوار شيخ فضل اله نوري آمل

نوشته شده در : ۳۱ خرداد ۱۳۹۳امروز :

دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

آخرين بروزرساني :

پنجشنبه ۲۸ دي ۱۳۹۶طلوع آفتاب : ۷ : ۰۸ : ۴۹
اذان صبح : ۵ : ۳۹ : ۰۰
اذان ظهر: ۱۲ : ۱۱ : ۵۲
غروب آفتاب : ۱۷ : ۱۵ : ۱۵
اذان مغرب : ۱۷ : ۳۳ : ۵۷